O nas

Polskie Towarzystwo Spawalnicze jest dobrowolnym, trwałym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych oraz osób prawnych.

Towarzystwo zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr 0000002585.
Siedzibą Towarzystwa są Gliwice.

Głównym celem działalności Towarzystwa jest integracja środowiska spawalników polskich zmierzająca do jego wzmocnienia, a tym samym stwarzająca lepsze warunki do rozwoju spawalnictwa w Polsce. 

Towarzystwo realizuje swój cel poprzez:

  • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów, prelekcji, wystaw, szkoleń, spotkań towarzyskich,
  • organizowanie działalności informacyjnej o pracach naukowo-badawczych, konferencjach, normach oraz postępie naukowo–technicznym,
  • organizowanie promocji produkowanych urządzeń spawalniczych oraz materiałów dodatkowych oraz ich zastosowań do spawania i cięcia stopów metali,
  • członkowstwo i udział w pracach międzynarodowych organizacji spawalniczych,
  • inspirowanie opracowań nowych urządzeń, materiałów dodatkowych, technologii,
  • inspirowanie działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa pracy spawaczy,
  • prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej poświęconej spawalnictwu.

 

Władzami związku są:

1. Walne zgromadzenie Towarzystwa
2. Zarząd Towarzystwa

Polskim Towarzystwem Spawalniczym kieruje zarząd w składzie:

Prezes Janusz Adamiec

V-ce Prezes Piotr Lewandowski

Skarbnik  Jarosław Parylak

Sekretarz Tomasz Pfeifer


Członkowie:

Andrzej Zborowski

Anna Pocica

Piotr Wierzbicki